Do I Miss Dubai?

Eh.. ja! Det er meget slemt for tiden. Jeg savner varmen, atmosfæren, maden, pæne negle og selvfølgelig min familie. 

Det er meget mærkeligt. Da jeg rejste hjem, følte jeg, at det var det rigtige tidspunkt. Jeg var i hvert fald virkelig træt af mit uni og glædede mig kun til at komme væk derfra. Nu kunne jeg godt bruge endnu en uge i paradis. Tror alt det her vælter op i mig, fordi jeg på netop det her tidspunkt sidste år, var så fuld af spændning og vidste, at jeg snart skulle ud på et eventyr. 

Lige nu ved jeg ikke, hvad fremtiden bringer, andet end at den ikke er i Dubai. Godt, jeg har taget så mange billeder, som jeg kan torturerer mig selv lidt med. :) haha 

Hav en dejlig torsdag ♥

_____________________________________________________________________________________________________

Ehm.. yes! It’s very bad for the moment. I miss the warmth, the atmosphere, the food, having pretty nails and of course my Family.
It is very strange. When I returned home, I felt that it was the right time. I was certainly tired of my uni and was pleased just to get away from there. Now I could spend another week in paradise. Think all this is tipping up in me, because this time last year I was on my way, so full of excitement and knew that I would soon be out on a fairy tale.

Right now I don’t know what the future holds, other than it’s not in Dubai. Well, at least it’s good, I took so many pictures that I can torture myself a bit. :) haha

Have a great Thursday ♥

 

 

Reflections

Hm.. Kender I det når alting næsten virker for godt til at være sandt? Sådan har jeg det altså pt. 

Jeg trak stikket – rejste 7000 km væk – følte mig på mange punkter super egoistisk og forlod alt og alle. Jeg var hele tiden i tvivl, om det nu var det rigtige for mig – eller de andre? 

Jeg var ærlig talt skuffet over mit universitet i Dubai. De fag jeg havde søgt om og kom dertil i håbet om at studere, blev ikke oprettet. Ingen forklarede mig ligesom ‘sådan-gør-vi-det-her’-agtigt, og jeg måtte langsomt finde ud af tingene, som dagene og ‘problemerne’ ligesom opstod. Det var super hårdt og ikke just sådan, jeg havde forestillet mig, det skulle være at studere i udlandet. 

Jeg fik heller ingen venner på mit universitet, og det gik mig selvfølgelig virkelig meget på i starten. Jeg følte mig sygt fremmed og anderledes ude på universitetet faktisk (det hjalp ikke ligefrem at være den eneste skandinaviske og naturligt lyshåret pige.) Som tiden gik, lærte jeg selvfølgelig folk at kende, som jeg snakkede med på gangene – jeg fik bare ingen bedste veninde fra Kina, Tyskland eller Australien – hvilket jeg rent faktisk havde forestillet mig, at jeg ville – det var da ligesom en selvfølge ved udveksling!? 

Jeg ringede lige hjem og græd over det til min kæreste et par gange, og så besluttede jeg simpelthen for at skyde en hvid pil efter det. Fuck om jeg ikke fik nogen internationale, evige, smarte venner – så måtte fokus jo udelukkende bare være på studiet, hvilket jo i princippet også er meningen. Og sådan blev det.

Helt ulykkeligt og ensomt er det dog ikke.. Efter en måneds tid, mødte jeg jo også to søde danske piger, Mette og Louise – og uden de to, havde mit udvekslingsophold bestemt ikke været det samme. Desuden blev universitetet bare hverdag – ind og ud – hvilket til sidst passede mig helt fint, for jeg synes pludselig, at de andre var latterlige, og tror egentlig også, for første gang i mit liv, at jeg blev opfattet som ’stræberen.’ haha

I drømmer ikke om, hvor meget det her har givet mig personligt. Det har nok givet mig meget mere, end det havde gjort, hvis alt var gået, som jeg havde forestillet mig det. Jeg har lært så meget om mig selv, hvad betyder noget for mig, og hvad er det, jeg vil! Jeg er kommet hjem med ny energi og ikke mindst beslutningen om en positiv tilgang til mit liv og min omverden. Og jeg føler allerede det betaler sig – det vrimler med kærlighed omkring mig, overskud i mig selv, og så går det pludselig også skide godt med praktiksøgningen, skal I bare vide.. 

Det er alt sammen næsten for godt til at være sandt.. Men faktisk, så tror jeg nærmere, at det alt sammen sker, netop fordi jeg trak stikket, fik et par knytnæver right in the face og rejste mig op igen. 

Overvejer du at tage på udveksling  – så gør det! Udfordringer og modstand vil 100 procent nok komme – men det gør stærkere og kan på ingen måde overlappe alle de super fede oplevelser, du får derudover også.

Hav en dejlig dag 

_________________________________________________________________________________________________________

Hm .. Do you know the feeling when everything almost seems too good to be true? At the moment I feel like that..

I pulled the plug – travelled 7000 km away – in many ways I felt super selfish just leaving everything and everyone. I was always in doubt whether my decision was right for me – or the others?

To be honest, I was frankly disappointed with my university in Dubai. The courses I’d applied for and got there in the hope of studying, was not created. No one explained like ‘how-to-do-things-here’, and I slowly had to figure out things as the days and the ‘problems ‘ like occurred. It was super hard and not exactly how I’d imagined it would be to study abroad. 

I got no friends at my university, and of course, this bothered me a really good deal at the start. I felt sick strange and different out at the university actually (it didn’t quite help to be the only Scandinavian and naturally blond girl as well.) Of course, as time went on, I got to know some people whom I talked to in the corridors – I just didn’t get any best friend from China, Germany or Australia – which I actually imagined that I would – that is like a matter of course going abroad!?

I called home and cried about it to my boyfriend a few times, and so I decided simply to shoot a white arrow at it. Screw it, if I didn’t get any international, eternal, smart friends – then focus just had to be pointed on my studies, which going abroad in principle is meant to be. And so it was.

It wasn’t all totally unhappy and lonely.. About after a month, I met the two sweet Danish girls, Mette and Louise – and without the two, my exchange certainly wouldn’t have been the same. In addition, the university just became everyday life – in and out – which ultimately suited me just fine, as I suddenly started thinking the others were ridiculous. In fact, I think for the first time in my life, I was perceived as ‘the swot.’ haha

You can’t imagine how much this has given me personally. It has probably given me much more than it would have, if everything had gone as I had imagined it . I’ve learned so much about myself, what matters to me, and what I want! I’ve got home with new energy and especially the decision to have a positive approach to my life and my surroundings. I already feel like it pays off – it is teeming with love around me, mental resources in myself, and then it suddenly goes so damn good with in search for an internship..

It’s all almost too good to be true.. But actually, I rather think that it all happens just because I pulled the plug, got a few fists right in the face and got up again.

Are you considering going on exchange – so do it! Challenges and resistance will 100 percent occur- but it only makes stronger, and can in no way duplicate all the super cool experiences you get with you too.

Have a great day ♥

Wadi Shab, Oman

Så har jeg endelig fået samlet billeder fra den tur min mor og jeg havde til Wadi Shab i Oman. Jeg har nok taget 300 billeder deroppe, og her har I et udpluk. Alligevel er det endnu et af de steder, hvor jeg bare må sige – man skulle have været der.. Det var fantastisk, ubeskriveligt smukt! Enjoy og hav en hyggelig søndag 

_________________________________________________________________________________

Finally I’ve collected some pictures from the trip my mom and I had to Wadi Shab in Oman. I took approximately 300 pictures from up there, and here you see a selection from it. Despite my strain to picture it, I have to say that this is one of the moments where you should have been there to get the right feeling.. It was amazingly, indescribable beautiful! Enjoy and have a cozy Sunday ♥

Off We Go..

Picture I took from one of my desert Safaris

Picture from one of my desert Safaris

I skrivende stund sidder jeg i flyet på vej tilbage til Danmark. Er det unormalt ikke helt at vide, hvordan man har det med at skulle hjem? Mange har spurgt mig ‘nå, hvordan er det så?’ – og jeg ved det ikke helt. Jeg føler det sådan lidt følelsesløst, hvis man kan sige det sådan? På den ene side glæder jeg mig helt vildt til at komme hjem, og på den anden side, har jeg de sidste par dage gået og sagt ‘nå, sidste gang jeg ser det / sidste gang jeg oplever det.’ Og det er jo trist, men det betyder vel også bare, at jeg har haft det skønt, oplevet hvad jeg ville, og nu kommer jeg hjem med ny energi på mit liv i Danmark – det glæder jeg mig til.. 

Hav en herlig dag derude, vi blogges ved på den anden side.. 

_______________________________________________________________________________________________________

At this very moment I’m in the plane on the way back to Denmark. Is it unusual not quite knowing how to feel about going home? Many people have asked me: ‘So, how is it?’ – And I’m not sure. I feel it a little numb, if one can put it like that? On the one hand I’m glad I’m really coming home, and on the other hand, the last couple of days that’ve passed I’ve told myself ‘well, this is the last time you see this amazing thing/ the last time I experience this amazing thing.’ That is sad, but it has to mean that I’m happy, that I’ve experienced what I wanted, and now I come home with new energy in my life in Denmark – I look forward to it..

Have a wonderful day out there, will blog you on the other side .. ♥